شورعشق هيچ در وقت سحر دم صبحی که هوا تاريک است به فلق خيره شدی؟؟ ديده ای دست فلک! با توانايی خاص چه خطوطی زيبا می کشد ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 18 بازدید
به بهانه سفر دوستان به مناطق عملياتی جنوب                               ..آوای شلمچه.. ز آه سينه سوزان ترانه می سازم چو نی ز مايه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 16 بازدید
تیر 94
1 پست
اسفند 93
2 پست
بهمن 93
2 پست
دی 93
2 پست
آذر 93
4 پست
آبان 93
2 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
2 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
2 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
4 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
3 پست
شهریور 91
3 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
3 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
4 پست
آذر 90
5 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
3 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
3 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
3 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
4 پست
شهریور 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
5 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
2 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
مهر 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
بهمن 86
2 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
3 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
2 پست
مرداد 86
2 پست
تیر 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 83
1 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
3 پست
شهریور 83
3 پست
مرداد 83
5 پست
تیر 83
6 پست
خرداد 83
7 پست
اسفند 82
5 پست