به بهانه سفر دوستان به مناطق عملياتی جنوب

                              ..آوای شلمچه..

ز آه سينه سوزان ترانه می سازم

چو نی ز مايه جان اين فسانه می سازم

به غمگساری ياران چو شمع می سوزم

برای اشک دمادم بهانه می سازم

پر نسيم به خوناب اشک می شويم

پيامی از دل خونين روانه می سازم

نمی کنم دل از اين عرصه شقايق فام

کنار لاله رخان اشيانه می سازم

در آستان بخون خفتگان وادی عشق

برون ز عالم اسباب خانه می سازم

چو شمع بر سر هر کشته ميگذارم جان

ز يک شراره هزاران زبانه می سازم

ز پاره های دل من شلمچه رنگين است

سخن چو بلبل از ان عاشقانه می سازم

سر و تن و دل و جان را به خاک می فکنم

برای تير تو چندين نشانه می سازم

کشم به لجه شوريدگی بساط امين

کنون که رخت سفر چون کرانه می سازم

//مقام معظم رهبری//

 

/ 1 نظر / 6 بازدید