شما را چه می شود؟
شما را که داعیه ی اسلام داشتید ،

 خوب نشانمان دادید که چقدر دردمند دین هستید
اُف بر شما
که عشق به قدرت ، کور و کرتان کرده
آیا نمی بینید که دشمنان قسم خورده ی انقلاب دندان تیز کرده اند؟

هیهات
اگر همه ی عالم با شما یکی شوند
اگر تعداد قلیل تان ، کثیر هم شود
دیگر کربلای سال 61 هجری تکرار نخواهد شد!

آن روز می بینید ما بچه های مان را ، همسران و برادران مان را
با دست های خودمان کفن می پوشانیم

نمی دانم کی و کجا؟
اما هر کسی را عاشورایی هست
و ما انتظار عاشورای مان را می کشیم