به نام خداوند بخشاینده مهربان

قسم به زمان

که انسان ها در خسران و ضرر به سر می برند

مگر کسانی که ایمان آوردند و کارهای صالح انجام دادند و یکدیگر را به حق و به صبر سفارش کردند.

 

این دیگر سخن خداست ... واقعا الآن چه کسی به حق و به صبر سفارش می کنه؟آیا وقت آن نرسیده لجاجت را کنار بگذاریم؟ خوب خودتان را نشان دادید.خوب غربال شدید! مردم شناختند چه کسی راست می گوید و قانون گراست! آفرین بر شما. جدا خنده ام می گیرد وقتی شعارها را با اعمال کنار هم می گذارم.قانون؟؟؟صداقت؟؟؟ خدا خیرت بدهد که خودت خودت را شناساندی مرد!

خدایا قدرت شناخت حق و پذیرش آن و عمل به آن را به همه ما عنایت فرما.

پ ن  :حیف است که یادمان برود رجب از راه می رسد و هزار قطره از چشمه ی بهشتی خدا بر جان مان می بارد.

عمره ی رجبیه دعاگو هستیم انشالله.