بسم الله

گفت : غلامی خریدم.

گفتم اش : نامت چیست؟

گفت : هر چه تو بنامی همان است.

گفتم : چه غذایی دوست داری؟

گفت: هر غذایی تو بدهی.

گفتم: چه لباسی را می پسندی؟

گفت : هر لباسی تو بر تنم کنی.

گفتم: چه کاری را ترجیح می دهی؟

گفت: هر کار را تو بخواهی.

گفتم: چیزی نمی خواهی؟

گفت: بنده را چه به خواستن؟

با خود گفتم: ای مسکین تو در همه ی عمر چنین بنده ی خدا بوده ای؟