فرشتگان عقل به تماشاگه راز آمده اند و مبهوت از تجليات علم لدنی انسان به سجده در افتاده اند تا آسمانها و زمين کران تا کران به تسخير انسان کامل در آيد و رشته اختيار دهر به او سپرده شود..اما انسان تا کامل نشود در نخواهد يافت که دهر بر همين شيوه که می چرخد:احسن است.چشم عقل خطا بين است که می پرسد:اتجعل فيها من يفسد فيها و يسفک الدماء.....اما چشم دل خطا پوش است.نه آنکه خطايی باشد و او نبيند....نه... می بيند که خطايی نيست و هر چه هست وجهی است که بی حجاب حق را می نمايد.

هيچ پرسيده ای که عالم شهادت بر چه شهادت می دهد که نامی چنين بر او نهاده اند؟

سطور پايانی کتاب روايت محرم به قلم شهيد سيد مرتضی آوينی

................................................

۱۹فروردين سالگرد شهادت آيت الله سيد محمد باقر صدر و خواهرشان بنت الهدی

 ۲۰فروردين سالگرد شهادت سيد شهيدان اهل قلم

۲۱ فروردين سالگرد شهادت امير سپهبد علی صياد شيرازی

و سالگرد شهادت همه شاهدان در هميشه ايام

گرامی باد.

........................

الهی!عشاق جمال تو آتش گرفته اند و در بحر محبت تو سوخته اند .آتش جدايی تو آنها را آتش زد موج اشک آنها را فانی کرد و در مسير نيل به تو توقف نکردند..شيخ بهايی..

..........................................................................

خدايا خسته و درمانده ! در اين وانفسای روزگار! دل زنگار گرفته ام را با ياد عاشقانت زنده می دارم شايد لحظه ای به خود آيد و همنفس با شاهدان شهيد سرود وصل سر داده و به پرواز در آيد.........