یا دلیلَ المتحیّرین

این خواب های آشفته و مه آلود که شب های مرا زمستانی می کنند از روزهایی ست که بدون تو می گذرند!

این شب های بدون مهتاب و باران از پس ِ روزهای بدون آفتاب می آیند!

این تنهایی های مدام از بی تو بودن هاست......

این بغض های سهمگین از حرف های زندانی ست

من تو را کم دارم

تو را

.

.

الهی!

این سرگردانی مرا با یک اشاره از آسمان بی نهایتت پایان بخش !!

 پ.ن

راستی به نظر شما موضوعات اجتماعی که امروزه جوانان خیلی مایلند در موردش بحث کنند و یا بدانند چیست؟