بيابان

هميشه ديدن بيابان برايم جالب بوده نه تنها جالب بلکه عجيب و نه تنها جالب و عجيب بلکه همراه با تفکر...و نه تنها جالب و عجيب و همراه با تفکر بلکه دنيايی که با ديدنش به درون تهی و لم يزرع خود می نگرم....درون به بيابانی می ماند که چون اصحاب رسول/ص/بايد مدتها در جستجوی يک خار همه جايش را بگردم اما يک تفاوت هست ...  از تفاوتش بگذريم.....

حالا اين بيابان دلش هوای بيابان دارد ميدانی!...دلش نی ميخواهد....نوا ميخواهد.....   نمی دانم دلم هوای بيابان دارد يا بيابان دلم هوای....

اگر در اين نزديکی ها بيابانی می شناسی مرا بيخبر مگذار......