يا من ارجوه لکل خير.....

ای عزيز!!!

آگاه باش که از زبان تا زيان يک نقطه مسافت بيش نبود.......

و آگاه باش که آنکه مَحْرم است تا آنکه مُجْرم شود فقط يک نقطه فاصله دارد......