هو العلیم

گفت : غلامی خریدم.

گفتم اش : نامت چیست؟

گفت : هر چه تو بنامی همان است.

گفتم : چه غذایی را دوست داری؟

گفت : هر غذایی را تو بدهی.

گفتم : چه لباسی را می پسندی؟

گفت : هر لباسی که تو تنم کنی.

گفتم : چه کاری را ترجیح می دهی؟

گفت : هر کاری را تو بخواهی.

گفتم : چیزی نمی خواهی؟

گفت : بنده را چه به خواستن؟؟

با خود گفتم :

ای مسکین! تو در همه عمرت اینچنین بنده خدا بوده ای؟

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰