آن روزها که ما تازه ازدواج کرده بودیم ، از گوشه و کنار می گفتند برای رسیدن به تفاهم و شناخت همدیگر ، سه چهار سال وقت لازم دارید.فعلا زیاد سخت نگیرید تا چم و خم ِ زندگی ِ با هم دستتان بیاید .

.

.

اما به گمان من "حداقل" سال های رسیدن به آن شناخت درست و  اِشراف بر فراز و نشیب های شخصیتی همدیگر ، دوازده _ سیزده سال است ...

یک قرار و اعتماد و آرامش خوب بعد از این سال ها می آید وسط...خیلی بهتر از آنچه بوده است، به شرط آنکه در این سال ها ، دو طرف دل بسته ی زندگی شان بوده باشند!

 

پ ن ؛ یکی از ما پرسیده بود ، گفتیم عمومی جواب بدهیم بلکه تازه عروس و دامادهای دیگر هم بخوانند و زیاد عجله نداشته باشند ^_^