سالروز رحلت ابرمرد تاريخ معاصر

معجزه قرن

رهبر بيدارگر اسلام

پرچمدار اسلام ناب محمدی.ص.

سيد روح الله الموسوی الخمينی.رحمت الله عليه.

بر دلهای سوخته از عشقش

و شاگردان مکتب نورانی اش

تسليت باد.........

باشد که از پيروان حقيقی اش باشيم.

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

عمر را پايان رسيد و يارم از در درنيامد
قصه ام آخر شد و اين غصه را آخر نيامد

جام مرگ آمد به دستم جام می هرگز نديدم
سالها از من گذشت و لطفی از دلبر نيامد

مرغ جان در اين قفس بی بال و پر افتاد و هرگز
آنکه بايد اين قفس را بشکند از در نيامد

عاشقان روی جانان جمله بی نام و نشانند
نامداران را هوای او دمی بر سر نيامد

کاروان عشق رويش سر به سر در انتظارند
با که گويم آخر آن معشوق جان پرور نيامد

مردگان را روح بخشد عاشقان را جان ستاند
جاهلان را اينچنين عاشق کشی باور نيامد

/حضرت امام خمينی.ره./