آقای حاتمی کیای عزیز

سیمرغ نگرفتید اما همچنان ققنوس بمانید!

اشک های باحیای شما و آن تواضع و اخلاق و هنرمندی بی بدیل تان پاینده باد.....

به حق "چ" را تقدیم " شیار 143 " کردید !

بزرگ بمانید الهی ....