اگر می خواهید در برابر نقد شما سر تسلیم فرو بیاورد ، با لطافت انتقاد کنید...انتقادهای تند ، نتیجه ای جز ایجاد فاصله بین شما نخواهد داشت....

صبحدم مرغ چمن با گل نو خواسته گفت

ناز کم کن در این باغ بسی چون تو شکفت

گل بخندید که از راست نرنجیم ولی

هیچ عاشق ، سخن سخت به معشوق نگفت ....