علما و دانشمندان سراسر جهان بويژه علما و متفكران اسلام بزرگ يكدل و يك جهت در راه نجات بشريت از تحت سلطه ظالمانه اين اقليت حيله باز و توطئه گر كه با دسيسه ها و جنجال ها، سلطه ظالمانه خود را بر جهانيان گسترده اند بپا خيزند و با بيان و قلم و عمل خود خوف و هراس كاذبي را كه بر مظلومان سايه افكنده است بزدايند و اين كتاب هايي را كه اخيراً به دست استعمار كه از آستين كثيف اين بردگان شيطان منتشر شده و دامن به اختلاف بين طوايف مسلمين مي زنند نابود كند و ريشه خلاف كه سرچشمه همه گرفتاري مظلومان و مسلمان است را بركند و يكدل و يكسو بر اين رسانه هاي گروهي كه در بيشتر ساعات شب و روز به فتنه انگيزي و نفاق افكني و دروغ پردازي و شايعه سازي عمر خود را مي گذرانند پرخاش كنند و بر سرچشمه تروريزم كه از كاخ سفيد مي جوشد بشورند. چرا كه با ريشه يابي معلوم مي شود اساس آنچه كه تفنگداران و سربازان آمريكا را در بيروت و ديگر جاها با انفجارهاي محيط به هلاكت رسانده و مي رساند، همان كاخ هاي ستم بويژه كاخ سفيد است. اينان توقع دارند كه دست هاي ستم خود را از مراكز قدرت در سراسر جهان بر سرنوشت بشريت بكوبند و مظلومان ستمديده دست آنها را بفشارند و از آنها با پايكوبي و دست افشاني استقبال كنند! اين انفجارها و از اين قبيل مسائل از توده هاي مظلوم جهان، عكس العمل ستم ها و تجاوزهاي طاقت فرساي شماست و اجتناب ناپذير است، مگر آنكه در كارهاي ظالمانه خود تجديدنظر كنند.
صحيفه نور- جلد19- صفحه 102