يارب   يارب   يارب

بازهم شب جمعه امد....با همان نوای هميشگی

بازهم شب جمعه امد....شب عشقبازی

شب خواندن يار....

پس بخوان..او را بخوان:

 يا دائم الفضل علی البريه    يا باسط اليدين بالعطيه....

بخوان او را با هر زبان که می توانی

و من هر شب جمعه

وضوی نور می گيرم

لباس عشق می پوشم

مقنعه بغض بر سر ميکنم

خود را در چادر توبه می پوشانم

کفش اشتياق به پا ميکنم

و سوار بر مرکب قرب به او ميروم

ميروم تا چشمه ای از اشکهای علی/ع/......

م ی ر و م تا کميل.....