خداحافظ سرزمین حجاز

.

.

.

 

 

خیلی نوشتم ، ولی هیچ کلمه ای حال این روزهای مرا تحمل نکرد ، حس متناقض غم و شادی توأمانم را

برایم دعا کنید.....

 

آئِبونَ تَائِبونَ عَابِدونَ لِرَبِّنا حَامِدونَ

إلی رَبِّنَا راغِبونَ ،إلی اللهِ راجعونَ إِن شَاءَالله

بازگشتگان ، توبه کنندگان ، عبادت کنندگان ، و ستایشگران پروردگارمان می باشیم

به سوی پروردگارمان مشتاقانه بازگشته و رجعت می کنیم اگر خدا بخواهد....

الحمدالله عَلَی کُلِّ نعمة!