استجابت دعای بزرگترها را چه روشن می بینم ؛

.

.

.

داریم به پای هم پیر می شویم!