سوال م ساده ست !

نظرتون در مورد پوشیه زدن خانم ها چی هست و علتش؟