هم رنگ دردهای نشسته در سینه ام

هم آغوش داغ های شعله ور در قلبم

هم نشین حرف های ناگفته ی درونم

هم آواز سکوتِ دردمند ِ  اشتیاقم :

هم نام تو می شوم

هم راه آسودگی ِ خیالت ،

آن زمانی که

به صبر

و به عشق

می خوانی ام.....

هم نفس تو می شوم

در خون دل خوردن روزها و اشک های شبانه ات

هم سوی قدمهایت به استقامتی که از پسِ یقینت می آید

و هم نوای آوای روشنایی ات

هم کلام با سخنانت

والعصر

می خوانم.....

که انسان ها در خسران و ضرر به سر می برند

مگر کسانی که ایمان آوردند و کارهای صالح انجام دادند

و یکدیگر را به حق و به صبر سفارش کردند......

 ..........................

 بعدا نوشت : مونس این روزهایم. برای عاشقان سید علی +