دلم پرواز می خواهد

و می دانم دوباره بال احساسم

پر پرواز می خواهد

سکوتم راز می خواهد!

نفس دمساز می خواهد

غزل های نهان در قلب محزونم

يکی همراز می خواهد

سپهر نيلگون روح متروکم

چراغی بهر شبهای هراس انداز می خواهد

نگاه پنجره در پشت اين ديوار نوميدی

طلوع آفتاب يار هستی ساز می خواهد

و تو

ای نازنين يارم

که در تاريخ روياهای من

زيباترين نامی

ميان ابرهای غيبت طولانی ات گويا

فلک در حسرت است و از تو يک

آغاز

می خواهد

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

سالروز شهادت معلم منجی عالم

حضرت امام حسن عسگری.عليه السلام.

تسليت باد.

ايشان فرموده اند:

تهيدست و با ما بودن بهتر که توانگر بودن و با غير ما بودن.کشته شدن با ما بهتر که زنده بودن با دشمن! ما برای هر کس که پناه آورد پناهگاهيم و برای آن کس که بخواهد به وسيله ما ببيند نوريم. و آن کس را که به ما پناه آورده عصمتيم و هر کس که ما را دوست بدارد به حقيقت در بزرگی و مقام با ماست و هر کس که از ما منحرف گردد جای او در آتش است.