تو را که نگاه می کنم

دلم می خواهد پنجره را ببندم

تا کمتر از خودم بدم بیاید!

تو بیا

و

دریای دل مرا خورشید باش

آب مرا تبخیر کن

  و بگذار نمک در زخم بماند

اگر این آب اشک بود .....هدیه به تو

و اگر باران..........

...........هدیه به شوره زار