وطن آغوش باز کرده

ما را گرم گرم به دلش می فشارد

تا همه سکوت ها

تنهایی ها

یکباره رنگ ببازند

بشوند چشمه همیشه جوشان اشک ها

و بریزند روی خاک وطن!

 

پ ن : عازم ایرانم.امیدوارم حداقل این دو روز کسی از اقوام به سرش نزند که اینجا را بخواند ! سال پیش هم سرزده آمدیم.لذتی دارد برای خودش....

اعیاد ماه رجب و شعبان المعظم پیشاپیش بر همه دوستان عزیز مبارک....بعید می دانم بتوانم خیلی به اینجا سر بزنم. عذرم را بپذیرید و دعایمان کنید.