این او بود که هر آنچه در تقدیر تاریخ این عصر بود ظاهر کرد ، حیات انسان هایی چون او نفخه ای از نفخات روح الله است که در تن انسان می دمد ، در تن زمین مرده ،و آن را حیات می بخشد.امام خمینی.ره.انسانی چونان دیگران نبود ؛ از قبیله ی انبیا و اصحاب آنان بود و مصداقی از مصادیق معدود " نبأ عظیم" که هر هزار سال یکی می رسد ، و مراد از این" هزار " عدد هزار نیست ؛ مراد آن است که او از خیل یاد آوران است و مورد خطاب " انما أنت منذر " و مخاطب این سخن آنانند که نه نامی از آنان در تاریخ های تمدن است و نه در تاریخ های رسمی ، اما زمین هر چه دارد مدیون آن هاست.

*شهید سید مرتضی آوینی*