لبیک...اللهم لبیک

و من چون در میقات سجاده ام محرم می شوم

و همچنان ندای تو را اجابت می کنم

هر چند دورتر از هزار ساعت  عشق باشم

باز حاجی در حریم توأم

چون در دلم هزار غوغا از رمی جمرات باشد

و چون بیتوته کنم در نیمه شب چشم هایم

چه نیاز که عرفات را چون حاجیان درک کنم

یا چون مولایم بر گرد دل های عاشق بگردم

و حتی چون حسین.ع.بروم به سوی کرب و بلا

پس در عرفات بودن

یا در حریم حسین.ع.

 جز سعادتی چه می تواند باشد

اگر ندانم که کجا هستم

اگر خواب باشم

فقط می خواهم با تو باشم

و با امامی که می دانم

غروب این روز حتما مرا دعا می کند...

من نه آن پرهیزکار شناخته شده در حریم توأم

و نه آن توبه کننده که با چشمه اشک هایم تو را بخوانم

من فقط بنده دست و پا بسته ای هستم که هر کجا باشم

نگاهم به آسمان است...