بسم الله

شما عیدی چه می خواهید؟

من یک قــــــــــــــدم می خواهم! یعنی با اجازه تون قدرت برداشتن یک قدم بر فرق سر خودم....

یعنی بعد از این ماه مبارک که با این روزهای کوتاه و بخور بخور افطار و سحر حتی نگذاشتند گرسنگی و تشنگی اش را بکشیم و فقط دلمان را خوش کردیم به نیرو گرفتن برای یک سال آینده ....توان برداشتن این قدم را داریم؟

پ.ن ؛

البته راستش را بگویم این یکی از عیدی هایی ست که تمنا می کنم. اینقدر ها هم تنبل نیستم در خواستن آن هم در یک چنین روزهایی!

و عرض کنم دعا حتما برای جماعت مجرد ( چه آقایون یا همان برادرها و چه خانم ها یعنی خواهر ها) :دی از بس در این ماه مبارکی هر که ما را دید گفت ؛ برای ازدواج ...چه می دانم برادرم /خواهرم /فرزندم و البته بعضی وقت ها ....خودم! دعا کن.ما هم که دلشاد می شویم از عروسی رفتن در نتیجه بسیار در این فقره دعا گوی دوستان مجرد بوده و ایضاً هستیم!

در نتیجه از همه خصوصا دوستان بی هم سر التماس دعای فراوان دارم بلکه ما هم نیرو داشته باشیم تا باز برایتان دعا کنیم.

.

.

.

اللهم رب الکبریا‌ء و العظمه......

نوش جانتان لذتی که بعد از خواندن نماز عید حاصل می شود.......