الهی حلاوت عشق را از ما دریغ مفرما

دوست دارم کسی دائماْ در گوشم زمزمه کند تا یادم نرود که

آن عشقی که جان می دهد و مرا رشد می دهد

آن عشقی که مرا بزرگ می کند

آن عشقی که دست مرا در هر تنگنایی سخت می فشارد و رهایم نمی کند

آن عشق همیشگی که قلبم را بهتر از خودم نگه می دارد و با صفاترش می کند

همه جا هست......... همیشه هست......... این منم که دورم خیلی دور!!

از آدم های حقیر بیزارم... آدم هایی که لذت هایشان هم مثل خودشان حقیر است

خدایا؛

ما را بزرگ کن

قلب هایمان را آنقدر وسعت ببخش تا تمامی اقیانوس های درد هم نتوانند ظرفیت ما را پُر نمایند