اللهم رد کل غريب....

الهی! کمکم کردی از اين غربت به رهايی برسم .... از تو می خواهم مرا از غربت حقيقی برهان !!!

سفر چند ساله کوتاه به چشم ديگران و طولانی!! از ديد ما هم به پايان رسيد و ما برگشتيم .........

نمی گويم جايتان خالی چون آنقدرها هم احساس کمبود کسی را در کنارم نمی کردم بلکه دوست می داشتم خودم در کنار ديگران در خاک وطنم باشم.

کوله بار بازگشت را که می بستم با خود می گفتم :

آگاه باش که بدون زاد و توشه سفر نتوانی کرد .چگونه است که به فکر توشه ی سفر حقيقی خود نيستی؟

و اما

سلام عليکم

از اينکه لطف دوستان باز هم شامل حال ما شد ممنونم.و شرمنده از غيبت طولانی ام.هر چند اين پست را هم از منزل دوست عزيز!!! می فرستم . انشالله با دسترسی به تلفن باز هم خواهم آمد.